Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FEMM FSQ

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten en abonnementen die worden aangeboden door FEMM FSQ.Deze voorwaarden dienen om een aantal zaken zoals misverstanden en discussies te voorkomen. Met het woord member bedoelen we iedereen die deelneemt aan een traject of abonnementsvorm aangeboden door FEMM FSQ gevestigd te Sint Joost, Hingenderstraat 39 6111AB

Algemeen

Je leert op een verantwoorde wijze stap voor stap je krachttraining. FEMM FSQ is echter niet verantwoordelijk voor blessures die je mogelijk tijdens het doen van je krachttraining oploopt. Alle voorwaarden zijn opgesteld ter bevordering van jouw trainingsgetrouwheid, dus in jouw belang!

Individuele en Groepstrajecten

 1. Indien je besluit het traject niet af te ronden is restitutie van (een deel van) de kosten niet mogelijk.
 2. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.
 3. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat het traject start.
 4. Het traject dient binnen de afgesproken periode te worden afgerond. Indien de geplande sessies niet binnen deze periode worden afgerond, komen de sessies te vervallen. Enkel wanneer er een vakantie gepland staat of bij ziekte in deze periode schuift het traject op met een maximum van 2 weken.
 5. Enkel in geval van ernstige ziekte waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden het traject te stoppen is restitutie van een deel van de kosten van het traject mogelijk.
 6. Enkel in geval van nood kun je de geplande sessie op de betreffende dag cancelen. Stuur altijd 3 nieuwe opties zodat de afspraak ter plekke direct kan worden verplaatst, anders vervalt het recht om de sessie te verplaatsen alsnog.
 7. FEMM FSQ behoudt het recht om het traject te beëindigen zonder restitutie van de kosten wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.
 8. Enkel in geval van onderstaande situaties kan het traject tussentijds worden opgezegd:
  •     Bij verhuizing naar een locatie die buiten een straal van 50 km van de boutiquegym van FEMM FSQ ligt.
  •     In geval van zwangerschap is het mogelijk om het traject de laatste 2 maanden van de zwangerschap te pauzeren. Het traject wordt na zwangerschap weer voortgezet. Restitutie is hierbij niet mogelijk,
  •     Bij tussentijdse opzegging is restitutie van reeds betaalde trajecten niet mogelijk. Wijziging of opzegging dienen altijd per mail te worden gedaan.
  •     FEMM FSQ behoudt het recht om het traject op te zeggen zonder restitutie van abonnementsgelden van die maand wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.
  • ​ Bij ernstige chronische ziekte waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden te stoppen met de training

 

Membership

Het abonnement is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft toegang tot alle sessies horen bij het afgesloten type abonnement. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 6 kalendermaanden en wordt vervolgens automatisch stilzwijgend maandelijks verlengd.

Het abonnement bevat:

 • Toegang tot de Semi-PT trainingen.
 • Sessie duur is ca 45 minuten.
 • Er wordt altijd getraind onder begeleiding van een personal trainer.
 • Er geldt een maximum van 5 deelnemers per les om de kwaliteit en de persoonlijke begeleiding te waarborgen.
 • Inschrijven dient via ons online rooster.
 • Afmelden en het verzetten van trainingen is verplicht en kan kosteloos tot maximaal 12 uur voor de training.
 • Uitgegeven credits hebben een geldigheid van 4 weken.
 • Bij sprake van een vakantie, ziekte of blessure is het mogelijk het lidmaatschap te pauzeren. Dit dient logischerwijs vooraf gemeld te worden. Voor vakantie geldt een maximale duur van 3 weken per kwartaal.


1.Opzegtermijn

Het abonnement kan uitsluitend per e-mail worden opgezegd en opzegtermijn bedraagt 14 dagen. Voorbeeld: Als Member op 01-01-2022 lid is geworden, dan kan het lidmaatschap maandelijks uiterlijk op de 17e worden opzegt. Als de opzegging gedaan wordt binnen14 dagen voor het verstrijken van het abonnement, wordt het abonnement een maand later stopgezet. Dit wordt te allen tijde, zonder uitzondering aangehouden. Indien de member niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als abonnee geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

Abonnee kan opzeggen door een e-mail te sturen naar: info@femmfsq.nl, met vermelding van de naam en het e-mailadres waarmee abonnee is aangemeld. Deze e-mail is tevens het bewijs van afmelding. Abonnee ontvangt binnen 4 werkdagen een bevestiging van de opzegging. De opzegging is definitief zodra abonnee hiervan een bevestiging hebt ontvangen.

2. Betalingsvoorwaarden

Abonnementsgelden worden voldaan in kalender maandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving vooraf plaatsvindt aan het einde van de maand. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, heeft FEMM FSQ het recht om kosten in rekening te brengen. Indien FEMM FSQ een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde abonnee.

3. Beëindiging van het abonnement vanuit FEMM FSQ

FEMM FSQ behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een abonnee niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of onacceptabel gedrag vertoont op het forum.

Diensten en verplichtingen Partijen

 1. FEMM FSQ levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier elementen: gedrag, voeding, training en women’s health.
 2. De door FEMM FSQ te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van FEMM FSQ deels online geleverd worden, kan FEMM FSQ niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. FEMM FSQ zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@femmfsq.nl. Na de melding zal FEMM FSQ de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met FEMM FSQ.
 7. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.
 10. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot het online programma van FEMM FSQ via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij FEMM FSQ en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.

Risico en aansprakelijkheid

 1. FEMM FSQ is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door FEMM FSQ geleverde diensten.
 2. FEMM FSQ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.
 3. FEMM FSQ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van FEMM FSQ.
 4. FEMM FSQ is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 5. FEMM FSQ is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door FEMM FSQ geleverde diensten.
 6. Het zich bevinden in de boutiquegym en gebruik maken van de toestellen en faciliteiten in de Boutique gym van FEMM FSQ is geheel voor eigen risico van de Member.
 7. Zowel FEMM FSQ, en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 8. FEMM FSQ, en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Member en/of derden.
 9. De Member is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FEMM FSQ indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.
Programma's

Programma's

Ontdek de verschillende programma's die FEMM FSQ Women’s Only Boutique Gym aanbiedt!

meer informatie
Personal Training

Personal Training

Met behulp van professionele expertise werk je aan jouw persoonlijke trainingsdoelen, een fit en een sterk lichaam.

meer informatie
Tarieven

Tarieven

Bij FEMM FSQ Women’s Only Boutique Gym kies je een passend programma dat aansluit op jouw wensen.

meer informatie
Vrouwen, overgang en krachtraining.

Vrouwen, overgang en krachtraining.

Een voordeel van de tijd waarin wij leven is dat mensen, en dan met name vrou...

Lees meer

Wendy is een zeer gedreven, gepassioneerde coach die alles geeft en alles eruit haalt!

Ratna Dewi
Ratna Dewi

You are stronger then you know!

Natashja